Home / Privacy

Privacy

Privacyverklaring.

Binnen psychomotorische therapie is het van groot belang dat je je veilig voelt tijdens de behandeling. Je gegevens en inhoud van de therapie vallen onder ons beroepsgeheim. Als psychomotorisch therapeuten zijn wij aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie. Daarnaast zijn wij aspirant lid bij het Register Vaktherapie. Dit brengt met zich mee dat wij gebonden zijn aan de beroepscode voor Vaktherapeuten en de bijbehorende klachtencommissie.

Vanaf 2017 is de wet Wkkgz van kracht. Praktijk Flooruit voldoet volledig aan de bepalingen van deze wetgeving en is daartoe aangesloten bij de klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie van het Nederlands Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Dossiervorming. 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier of het dossier van jouw/jullie kind, bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 •         zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 •         er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier of het dossier van jouw/jullie kind.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 •         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 •         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens (onze) afwezigheid.
 •         Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 •         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw of jullie gegevens, dan zullen we hiervoor eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je/jullie deze nota kunt declareren.

 •          Jouw/jullie naam, adres en woonplaats
 •          Geboortedatum
 •          BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 •          De datum van de behandeling
 •          Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 •          De kosten van het consult